منطق

حجم فایل : 455.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا منطق
درس ششم
«چارچوب»
دانش آموز عزیز شما در این درس با چگونگی شکل گیری یک استدلال آشنا خواهید شد. سپس با تعریف قضیه آشنا شده و خواهیددانست که قضیه از دو قسم قضیۀ حملی و قضیۀ شرطی تشکیل می شود. و در آخر نیز با ساختارقضایای حملی وشرطی آشنا می شوید.پس می توان گفت استدلال عالی ترین فعالیت ذهن بشراستوانسان بطور خدادادی واز همان کودکی استدلال می کند و هرچه بزرگ ترمی شود استدلال او نیزکامل تر و پیچیده تر می شود.

نکته مهم:
فقط جملات خبری قضیه محسوب می شوند و جملات، امر، نهی، پرسشی، استفهامی، آرزویی و ... که جملاتی انشایی
هستند قضیه محسوب نمی شوند زیرا این نوع جملات قابل تصدیق یا تکذیب نیستند و به همین دلیل در منطق بررسی نمی شوند.قضیه حملی قضیه شرطی اجزای قضیه شرطی کدامند؟ هر قضیه شرطی از دو جزء تشکیل می شود که جزء اول را «مقدم» و جزء دوم را «تالی» می گویند.

مثال: اگر هوا سرد شود آتش روشن خواهیم کرد
تالی مقدم درقضایای حملی موضوع در اکثر موارد در ابتدای قضیه می آید اما گاهی اوقات این ترتیب رعایت نمی شود و
جای موضوع و محمول در قضیه عوض می شود. اما باید دانست که موضوع چه اول و چه وسط قضیه بیاید، موضوع
است و محمول چه اول و چه وسط قضیه بیاید توصیف موضوع می باشد. مثال: پایتخت ایران تهران است.
در مثال فوق با وجود اینکه «تهران» در وسط قضیه آمدهولی باز هم موضوع است و «پایتخت ایران» محمول آن
محسوب می شود و شکل درست قضیه به صورت «تهران پایتخت ایران است» بوده.
در قضایای شرطی نیز همینگونه است و مقدم حتماً جمله ای نیست که اول قضیه شرطیه قرار گیرد و تالی جمله دوم بیاید. بلکه مقدم و تالی بودن را باید از روی معنای آنها تشخیص بدهیم. مقدم از لحاظ معنایی مقدم است
و تالی از لحاظ معنایی تابع مقدم است. مثال: توانا بود هر که دانا بود

که معنای آن بدینگونه می شود: اگر کسی دانا باشد، توانا است.

تالی مقدم مقدم تالی پایان...